Tài chính

Maersk Line là một bộ phận của Tập đoàn A.P. Moller – Maersk. Kết quả này được công bố hàng Quý và đăng tải trên trang web của tập đoàn, maersk.com.

Kết quả Thường niên - Vận tải container và các hoạt động liên quan

Doanh thu thuần (triệu USD)

Kết quả thuần (triệu USD)

2012 2011l 2012l 2011l
27,118 25,108 461 -553

Để xem các báo cáo tài chính mới nhất và xem thêm thông tin, hãy bấm vào đây.
Liên hệ Phòng Quan hệ Nhà đầu tư.